Can thủy, chi thủy, khúc thủy, thuận thủy là dòng nước như thế nào?

1. Can thủy là dòng nước chính của sông lớn, ví dòng sông như cái cây thì can thủy là thân cây. Can thủy tản khí là dòng nước chảy thẳng, xối xả, không uốn lượn, không bao bọc gò, đồi, núi. Nếu uốn lượn không bao bọc, không có dòng nhánh thì cũng không […]

Xem thêm